1

Skupština opština Lajkovac usvojila budžet za 2020. godinu

Odbornici Skupštine opštine Lajkovac su na 33. sednici održanoj u petak, kao najvažniju tačku dnevnog reda, usvojili Odluku o budžetu za 2020. godinu. Budžet se za 2020. godinu sastoji od prihoda i primanja u iznosu od 1,078,691,643.30 dinara i rashoda i izdataka, uključujući i izdatke za otplatu glavnice duga, u iznosu od 1.259.026.125.77 dinara. Potrebna sredstva za finansiranje ukupnog fiskalnog deficita u iznosu od 180,334,482.47 dinara obezbediće se iz neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina.

Lajkovac

Načelnik Opštinske uprave Živorad Bojičić je izjavio da će najverovatnije već prvim rebalansom iznos budžeta biti uvećan za 240 miliona dinara od Кancelarije za javna ulaganja Republike Srbije za rekonstrukciju vodovodne mreže, što je i navedeno u Obrazloženju Odluke o budžetu za 2020. godinu i svrstano u prirotitet javne potrošnje opštine Lajkovac u narednoj godini.

„Vrlo je važno napomenuti da, imajući u vidu usvajanje nove uredbe od strane Vlade Srbije sredinom godine kojom su prihodi od naknade za zaštitu životne sredine preusmereni u budžet Republike Srbije, zauzvrat dobijamo dosta više sredstava preko resornih ministarstava i javnih preduzeća, koja to realizuju na teritoriji opštine. Ove godine je to bilo preko 350 miliona za izgradnju i rekonstrukciju puteva i ulica, kao i škola. Opština Lajkovac je blagovremeno, na zahtev Ministarstva za zaštitu životne sredine, dostavila kompletnu plansku i tehničku dokumentaciju za projekte izgradnje vodovodne mreže u narednih pet godina, koja će biti sastavni deo velikog investicionog programa „Srbija 2020-2025“.

Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Lajkovac za 2020. godinu iznosi 34,679,815.77 dinara sa prenetim obavezama iz 2019. godine. Program za unapređenje uslova života lokalne zajednice za 2020. godinu je ukupnom 424,570,846.60 dinara, sa prenetim obavezama iz 2019. godine. Program korišćenja sredstava od novčanih kazni za saobraćajne prekršaje i privrednih prestupa predviđenih propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Lajkovac u 2020. godini, koji donosi Opštinsko veće, iznosi 14,348,641.08 dinara (preneto neutrošenih 5,34 miliona iz prethodne godine), od čega se najmanje 50% prihoda usmerava za popravljanje saobraćajne infrastrukture.

Opština Lajkovac

Neki od planiranih prioriteta javne potrošnje opštine Lajkovac za naredni period su: Nastavak i intenziviranje aktivnosti na sufinansiranju republičkih, regionalnih i međuopštinskih projekata na teritoriji opštine Lajkovac, kao i efikasno sprovođenje postupka eksproprijacije za potrebe ovih projekata; Intenziviranje aktivnosti na saradnji sa Кancelarijom za javna ulaganja RS za izgradnju i rekonstrukciju objekata socijalne i komunalne infrastrukture (rekonstrukcija vodovodne mreže, fiskulturna sala u školi u Jabučju, završetak sistema upravljanja otpadnim vodama – postrojenja i kanalizacije itd.); Nastavak realizacije projekata rekonstrukcije Srednje škole „17. septembar“ i Osnovne škole „Mile Dubljević“ u Bajevcu; Završetak realizacije započetih Sporazuma sa RB Кolubara Lazarevac – za preseljenje konaka i preseljenja objekata sa javnim funkcijama sa područja КO Mali Borak i КO Skobalj; Realizacija novog Sporazuma sa EPS Beograd, Ogranak RB Кolubara o finansiranju lokacije „Vojni krug“ za raseljavanje meštana naselja Skobalj; Nastavak izgradnje započetih vodovoda u selima Ratkovac-Pridvorica-Pepeljevac i Jabučje i izgradnja rezerovoara i PS u Nepričavi za novu vodovodnu mrežu Lajkovac varoš; Povezivanje novoizgrađene sekundarne vodovodne mreže u selima i varoši na regionalni sistem vodosnabdevanja Stubo Rovni; Nastavak izgradnje kanalizacione mreže (fekalna kanalizacija Slovac); Nastavak izgradnje saobraćajnica i rehabilitacije puteva na teritoriji opštine Lajkovac itd.

Skupština je dala saglasnost na Plan i Program rada JP „Gradska čistoća“, Regionalnog centra za upravljanje otpadom „Eko Tamnava“ Ub, Кulturnog centra „Hadži Ruvim“, Gradske biblioteke Lajkovac, Ustanove za sport i omladinu Lajkovac. Odbornici su usvojili i: Odluku o mesnim zajednicama, Odluku o drugim izmenama i dopunama Odluke o uslugama i pravima socijalne zaštite, Program o finansiranju troškova vantelesne oplodnje, Program unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite stanovništva, Odluke o opštinskim komunalnim i administrativnim taksama ui nadoknadama za korišćenje javnih površina, Program uređivanja građevinskog zemljišta, Lokalni akcioni plan zapošljavanja, set odluka o komunalnim delatnostima i još nekoliko odluka i izveštaja.